Mishaela - Noa - Lyrics


Lyrics : Gil Dor

Music : Achinoam Nini (Noa)

Beineiha, mi yode'a Ananim aforim mitpazrim la'arba ruchot

Nachal achzav mitmale Deshe yarok mechaseh Vehamerchav niftach

Lashamaim, zug einayim Mabitot, mechapsot, tsolelot bakachol harach Merachafot ba'avir el hazahav hameir Et se'arah harach

Mishaela, ma at roah ? Mah belibech hatsochek el otah hadmamah ? Az et einai li tifkach Keshet achat bamizrach Vahalo dai bechach

Mishaela, ma at roah ? Mah belibech hatsochek el otah hadmamah ? Az et einai li tifkach Keshet achat bamizrach Vahalo dai bechach

Beineiha, mi yodeo Ananim aforim mitpazrim la'arba ruchot Nachal achzav mitmale Deshe yarok mechaseh Vehamerchav niftach

Vahalo dai li, dai li bechach ? Vahalo dai li, vahalo dai bechach


בעיניה מי יודע

עננים אפורים מתפזרים לארבע רוחות

נחל אכזב מתמלא

דשא ירוק מכסה

והמרחב נפתח

לשמיים זוג עיניים

מביטות מחפשות צוללות בכחול הקר

מרחפות באוויר

אל הזהב המאיר

את שיערה הרך

משאלה מה את רואה

מה בליבך הצוחק אל אותה הדממה

אז את עיני לי תפקח

קשת אחת במזרח

והלא די בכך


והלא די לי, די לי בכך

והלא די לי

והלא די בכך